Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Extra Shortcodes

Mô tả

Shortcodes:

 • [extra_archives] – list of monthly archives links sorted by date;
 • [extra_archives type="yearly"] – list of yearly archives links;
 • [extra_archives type="monthly"] – list of monthly archives links;
 • [extra_archives type="weekly"] – list of weekly archives links;
 • [extra_archives type="daily"] – list of daily archives links;
 • [extra_archives type="postbypost"] – list of all posts links sorted by date;
 • [extra_archives type="alpha"] – list of all posts links sorted by title;
 • [extra_taxonomies] – list of categories, tags or any other taxonomies;
 • [bloginfo show="name"]bloginfo params;
 • [date format="l jS \\of F Y h:i:s A"] – Monday 23rd April 2012 09:37:57 AM; php date format params;
 • [date format="l jS \\of F Y h:i:s A" timestamp="+2 years +3 months -20 days -10 hours +30 minutes"] – Thursday 3rd July 2014 06:52:57 AM; relative datetime formats;
 • [date format="h:i:s A" use_wordpress_timezone="1"] – use WordPress timezone from Settings section;
 • [date_i18n format="l jS \\of F Y h:i:s A" timestamp="+2 years +3 months -20 days -10 hours +30 minutes"] – Четвер, 3 Липня 2014 06:52:57; shortcode based on date_i18n;
 • [time format="h:i:s A"] – 01:35:08 PM; php time format params;
 • [year] – 2012, [year plus="3"] – 2015, [year minus="2"] – 2010;
 • [month] – 4 (in April), [month plus="10"] – 2, [month minus="8"] – 8;
 • [month_name] – April, [month_name plus="10"] – February, [month_name minus="8"] – August;
 • [day] – 8, [day plus="3"] – 11, [day minus="2"] – 6;
 • [weekday] – Monday, [weekday plus="5"] – Saturday, [weekday minus="5"] – Wednesday;
 • [hours], [minutes], [seconds];

more info about shortcodes

Useful:

Parameters for [extra_archives]:

 • [extra_archives] – list of monthly archives links sorted by date;
 • [extra_archives type="yearly"] – list of yearly archives links;
 • [extra_archives type="monthly"] – list of monthly archives links;
 • [extra_archives type="weekly"] – list of weekly archives links;
 • [extra_archives type="daily"] – list of daily archives links;
 • [extra_archives type="postbypost"] – list of all posts links sorted by date;
 • [extra_archives type="alpha"] – list of all posts links sorted by title;
 • limit – how many links to be included in the list: [extra_archives limit="10"]; by default all links are shown: [extra_archives limit=""];
 • show_post_count – display counter of posts in the archive: [extra_archives show_post_count="1"]; by default counter is not shown: [extra_archives show_post_count="0"];
 • order – how to sort archives links: [extra_archives order="ASC"]; by default links are sorted by descending order (Z-A): [extra_archives order="DESC"];

[extra_archives] is based on wp_get_archives function.

Parameters for [extra_taxonomies]:

 • orderby – sort list by specific field: [extra_taxonomies order="count"]; by default list is sorted by name: [extra_taxonomies order="name"]; possible values: ID, name, slug, count, term_group;
 • order – the sort order of the list of pages (either ascending or descending): [extra_taxonomies order="DESC"]; by default: [extra_taxonomies order="ASC"]; possible values: ASC, DESC;
 • show_count – display counter of posts in the list: [extra_taxonomies show_count="1"]; by default counter is not shown: [extra_taxonomies show_count="0"];* limit – how many links to be included in the list: [extra_archives limit="10"]; by default all links are shown: [extra_archives limit=""];
 • hide_empty – show or hide empty categories or taxonomies: [extra_taxonomies hide_empty="0"]; by default empty categories are hidden: [extra_taxonomies hide_empty="1"];
 • use_desc_for_title – use description for title: [extra_taxonomies use_desc_for_title="0"]; by default the description is used as link title: [extra_taxonomies use_desc_for_title="1"];
 • child_of – only display categories that are children of the category identified by this parameter: [extra_taxonomies child_of="77"];
 • exclude – exclude one or more categories (comma-separated list of category ids) from the results: [extra_taxonomies exclude="5,7,9"];
 • exclude_tree – exclude category-tree (comma-separated list of category ids) from the results: [extra_taxonomies exclude_tree="5,7,9"]; The parameter include must be empty. If the hierarchical parameter is true, then use exclude instead of exclude_tree.
 • include – only include the categories detailed in a comma-separated list by category id: [extra_taxonomies include="5,7,9"];
 • hierarchical – list is hierarchical (tree-like) or flat: [extra_taxonomies hierarchical="0"]; by default the list is hierarchical: [extra_taxonomies hierarchical="1"];
 • number – sets the number of categories to display: [extra_taxonomies number="10"]; by default the number is unlimited: [extra_taxonomies number=""];
 • depth – how many levels in the hierarchy of pages are to be included in the list: [extra_taxonomies depth="3"]; by default the depth is unlimited: [extra_taxonomies depth="0"];
 • taxonomy – show list of registered taxonomy: [extra_taxonomies taxonomy="post_tag"]; by default shows the list of categories: [extra_taxonomies taxonomy="category"];

[extra_taxonomies] is based on wp_list_categories function.

Parameters for [bloginfo]:

 • [bloginfo show="name"]bloginfo params;
 • [site_name] – Name of the site;
 • [site_desc] – Description of the site;
 • [site_url] – http://site.url;
 • [wp_version] – 4.5 (WordPress version);

  [bloginfo] is based on bloginfo function.

Parameters for [date]:

 • [date format="l jS \\of F Y h:i:s A"] – Monday 23rd April 2012 09:37:57 AM; php date format params;
 • [date format="l jS \\of F Y h:i:s A" timestamp="+2 years +3 months -20 days -10 hours +30 minutes"] – Thursday 3rd July 2014 06:52:57 AM; relative datetime formats;
 • [date format="h:i:s A" use_wordpress_timezone="1"] – use WordPress timezone from Settings section;
 • [date_i18n format="l jS \\of F Y h:i:s A" timestamp="+2 years +3 months -20 days -10 hours +30 minutes"] – Четвер, 3 Липня 2014 06:52:57; shortcode based on date_i18n;
 • [time format="h:i:s A"] – 01:35:08 PM; php time format params;
 • [year] – 2012, [year plus="3"] – 2015, [year minus="2"] – 2010;
 • [month] – 4 (in April), [month plus="10"] – 2, [month minus="8"] – 8;
 • [month_name] – April, [month_name plus="10"] – February, [month_name minus="8"] – August;
 • [day] – 8, [day plus="3"] – 11, [day minus="2"] – 6;
 • [weekday] – Monday, [weekday plus="5"] – Saturday, [weekday minus="5"] – Wednesday;
 • [hours], [minutes], [seconds];

Cài đặt

 1. install and activate the plugin on the Plugins page
 2. add shortcodes to pages or posts: [bloginfo show="name"], [site_name], [site_desc], [date format="Y-m-d"], [time], [year plus="3"], [month minus="2"], [month_name]

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Very helpful! 5 Star. It's smartly working on my site http://nehans.net Thnaks
Đọc tất cả 10 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Extra Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.2

 • added [extra_taxonomies] shortcode
 • updated readme.txt

2.1

 • added [extra_archives] shortcode
 • updated readme.txt

2.0

 • code refactoring
 • shortcodes cleanup

1.6

 • added ‘use_wordpress_timezone’ param to [date] shortcode;

1.5

 • added [date_i18n] (thanks to HeldZ)

1.4

 • minor changes

1.3

1.2

 • added “timestamp” param to [date] shortcode

1.1

 • added [bloginfo]

1.0

 • initial release