Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

dotenv

Mô tả

Any WPENV_ prefixed variables in the .env will be used to override the WordPress options. For example, if you’d like to set a specific environment to “Discourage search engines from indexing this site”, you can add WPENV_BLOG_PUBLIC=0 to your .env file.

  • Any option in the wp_options table or retrieved by get_option() can be set this way.

  • You can define keys either as WPENV_BLOGDESCRIPTION or as WPENV_blogdescription, both will work.

  • If you’d like to define the location of your .env file, rather than the plugin looking for it, you can filter dotenv_location to be a directory path.

  • You can also change the WPENV_ prefix by filtering dotev_key_prefix to be a different prefix.

Cài đặt

  • Install the plugin.
    • Add a .env file either in the root of your site or one level above.
    • Add any WordPress options keys to filter with the prefix WPENV_

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“dotenv” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“dotenv” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “dotenv” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.