Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DoBar – A Beautiful Loading Bar for WordPress

Mô tả

This plugin is the simplest way to add a progress bar to your WordPress

Features:

  • Simplest way to add a progress bar to your WordPress

Ảnh màn hình

  • Plugin Settings
  • Plugin Settings

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DoBar – A Beautiful Loading Bar for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Bypassed version check to speed up WP v6

1.1 – Feb 8 2021

  • Bugfix for admin user list page.

1.0 – Jan 5 2021

  • 🎉 Initial Release.