Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dev Theme

Mô tả

DEV Theme

Develop your website on live server without crashing your site, then deploy all changes in 1 click.

Cài đặt

  1. Install Plugin
  2. Go to admin dashbord -> DEV Theme -> click “Copy from main theme to dev theme” to create your first DEV Theme
  3. Go to your user profile page, check the “Dev Theme activate” checkbox and save the changes in order to enable DEV Theme for your user

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dev Theme” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Added WP Engine auto cache clearing & auto file permissions resetting

1.0.7

  • Added function dth_is_dev_theme(), returns true if Dev Theme is (actually) working