Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DEC firebase plugin

Mô tả

This is a plugin to manage firebase realtime database.
* Firebase is a platform which can easily converting wordpress site to mobile APP.
* You can get an account with firebase for free and start to use it by click the link: https://firebase.google.com/
* Firebase term: https://firebase.google.com/terms/
* Firebase privacy police: https://policies.google.com/privacy

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DEC firebase plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.4

  • Fix some bugs.

1.0.3

  • Update for data structure.

1.0.2

  • Update for data structure.

1.0.1

  • Add settings for Database Secrets.

1.0.0

  • First release.