Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Debug Bar Console

Mô tả

Adds a PHP/MySQL console to the debug bar. Requires the Debug Bar plugin (v0.5 or later).

Cài đặt

Install the Debug Bar plugin.

Use automatic installer.

Đánh giá

22 Tháng Tám, 2019
I use this add-on for the Debug Bar plugin on personal, client, and customer sites all the time and it never fails to help me solve problems more efficiently. It’s a shame that it no longer shows up in plugin search results because the tested-up-to version is out of date, but that doesn’t stop me from manually installing it. Consistently reliable and gets the job done. This plugin is vital to my WordPress debugging toolbox.
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Bar Console” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

Added syntax highlighting using the CodeMirror text editor.
Explicit PHP/SQL modes.
UI changes to reflect updated debug bar UI.

0.2

Improvements to MySQL detection and display.
Bug fixes.

0.1

Initial Release