Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Database Read Replicas

Mô tả

BETA: Extend WordPress with MySQL database read replica support for greater speed and scalability
This is a first release beta, and should only be used at your own risk

Cài đặt

  1. Set up your read replicas as per MySQL’s instructions
  2. Download database-read-replicas and database-read-replicas.php to wp-content/mu-plugins
  3. Edit wp-config.php to add your read replicas:
    $read_replicas = array(‘readreplicahostname1′,’readreplicahostname2’);
  4. There is no need to activate this plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Database Read Replicas” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp