Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Dolly

Mô tả

Based on the famous Hello Dolly plugin, Custom Dolly allows you to use any song you like (or speech, film, play or anything else).

After installation simply go to Appearance->Custom Dolly to add or edit your lyrics (you can copy/paste lyrics from any lyrics page on the internet or any other source), click the update button and Custom Dolly will show a random lyric on every admin screen.

Ảnh màn hình

  • The Hello Dolly admin screen at Appearance->Custom Dolly

Cài đặt

Installation is simple. Just upload the plugin or click “Install Now” from the WordPress plugins screen. Once you’ve installed, click on “Activate” to activate the plugin.

Remember once you’ve activated the plugin, go to Appearance->Custom Dolly to edit the song lyrics to your choosing.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Dolly” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp