Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Converter

Mô tả

This plugin adds a widget that allows your users to convert different ingredients to different measurements. The data is taken from two csv files: data/ingredients.csv and data/measurements.csv. You can add as much more ingredients or measurements as you like.

Ảnh màn hình

  • This is how the widget looks in twentytwelve theme with no styling.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Converter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

*Plugin’s initial publication