Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Convert Dữ liệu

Mô tả

You may use the code in the script or to publish your posts, powered by EDC (e-Da`wah Committee).

Features:

 • Array categories.
 • Array Posts IDs.
 • Array Posts info.

PS: For Support click to Islam.com.kw, powered by EDC (e-Da`wah Committee).

Ảnh màn hình

 • Setting
 • Dữ liệu

Cài đặt

 • Upload the plugin to your blog, Activate it.
 • Go to Convert Data from menu.
 • From page select your language, choose options and click Update options.
 • You can used Convert Data in widget.
 • Done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Convert Dữ liệu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1

 • Update: Function.

2

 • Update: Function.

1.9

 • Update: Function.

1.8

 • Update: Function.

1.7

 • Update: Function.

1.6

 • Fixed: Categoreis Function.

1.5

 • Added: New Options.
 • Fixed: Functions.
 • Added: Pagination.
 • Added: Multi Languages.

1.4

 • Added: New Options.

1.3

 • Fixed: Parent categories.
 • Fixed: Show Sub Categories.

1.2

 • Added: Custom Field.
 • Added: Page Setting.
 • Added: Page Output.
 • Added: Checkbox Categories.

1.1

 • Added: Function prefix.

1.0

 • Added: it is new plugin.