Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Conditional Lightbox

Mô tả

Applies a lightbox to all image links if and only if the screen is big enough to fit a lightbox.
Because lightboxes on iPhones should be illegal.

Cài đặt

The Plugin can be installed directly from the main WordPress Plugin page.

  1. Go to the Plugins => Add New page.
  2. Enter ‘conditional lightbox’ (without quotes) in the textbox and click the ‘Search Plugins’ button.
  3. In the list of relevant Plugins click the ‘Install’ link for Conditional Lightbox on the right hand side of the page.
  4. Click the ‘Install Now’ button on the popup page.
  5. Click ‘Activate Plugin’ to finish installation.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Conditional Lightbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 Initial Release