Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Clear Frames

Mô tả

Clear frames from Google Image or another websites so all visitor will direct goes to your website.

Cài đặt

  1. Upload the Clear Frames plugins to your blog.
  2. Activate it via Plugin area.
  3. Done.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Clear Frames” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp