Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Barcode Generator

Mô tả

Barcode Generator is a WordPress Plugin which will allow you to Generate your Barcodes in the Admin Panel itself under the Tools Tab.

*This Plugin provides you with 3 more options of Size, Orientation and Print option.

1. Size option will help you decide the size of the Barcode.

2. Orientation option will decide whether the Barcode will be Horizontal or Vertical.

3. Print option will print the normal text under the Barcode.

*This Plugin automatically saves your Barcodes in images directory.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Barcode Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp