Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

@reply

Mô tả

Automagically link Twitterish “@name:” replies in comments.

Note: It hasn’t been tested on versions earlier than 2.1, but may very well work.

Cài đặt

WordPress:

  1. Unpack the plugin into /wp-content/plugins/.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

WordPress MU:

  1. Unpack the plugin into /wp-content/mu-plugins/.
  2. Make a symlink to login-style.php in the mu-plugins directory.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“@reply” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp