Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Age Shortcodes

Mô tả

Age Shortcodes lets you insert the current age in years of someone or something anywhere in your WordPress site with a simple shortcode.

Use the shortcode [age birthday="yyyy-mm-dd"] in any post, page or widget to display the current age in years.

How it works

The [age birthday="1973-10-15"] year old American musician Dax Riggs is best known for fronting the band Acid Bath.

The Golden Gate Bridge was opened [age birthday="1937-05-27"] years ago.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Age Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Added check if shortcode is already registered
  • Clarifying the usage of the shortcode in the readme.txt

0.1

  • Initial Release