WPJAM Basic

最新 3.0 版本,要求 Linux 服务器,和 PHP 7.2 版本,以及服务器支持 Memcached。 WPJAM Basic 是我爱水煮鱼博客多年来使用 WordPress 来整理的优化插件,WPJAM Basic…


Denis 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

WPJAM Social Share

社会化分享这个 WordPress 插件主要功能,就是在博客上集成当前国内主要社会化分享按钮,并且和 Google Analytics 深度整合。


Denis 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước