WPG Detect Browser

This will add CSS classes in default WordPress body class. You can get browser version,…


Rakesh Raja 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.38 Đã cập nhật 7 năm trước