Debug Tool

Show helpful debug bar at front and admin side. Tool for developers.


Eugen Bobrowski 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước