Debug Tool

Show helpful debug bar at front and admin side. Tool for developers.


Eugen Bobrowski 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.20 Đã cập nhật 4 năm trước