Secure Uploads

This plugin will put blank index.php in every sub-directory of your wp-content/uploads folder tới prevent…


Joel Kuiper 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 6 năm trước