SX User Name Security

SX User Name Security prevents WordPress from showing your real Login everywhere. It ovverides the…


Daniel Roch - SeoMix 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Pareto Security

WordPress Core Security: Secure your website with real security.


Te_Taipo 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

File Inspection

The plugin creates MD5 hash from every file in your blog.


hccoder - Sándor Fodor 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước