YOP Poll

Use a full option polling solution to get the answers you need. YOP Poll is…


yourownprogrammer 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

GG Polls

GG Polls – бесплатный и открытый плагин для WordPress, созданный для создания простых опросов. Пользователям…


nesutulsa 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 4 năm trước

Simple Poll

The Simple Poll is a voting poll system into your post, pages and everywhere in…


Akash Mia 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 9 tháng trước