Widget CSS Classes

Add custom classes and ids plus first, last, even, odd, and numbered classes to your…


C.M. Kendrick 100,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP Widget CSS Classes

WP Widget CSS Classes gives you the ability to add custom classes to your WordPress…


Dipak Parmar Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 4 tuần trước