WP-webTicker

Display a rotating list of latest post in a particular category using shortcode.


Jonathan Mifsud 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 12 năm trước

WP-feedTicker

Display a rotating list of latest post in a particular category using shortcode.


Jonathan Mifsud 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 12 năm trước