JSON Content Importer

Plugin to import, cache and display a JSON-Feed / JSON-API: Connect your WordPress to an…


Bernhard Kux 6.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 ngày trước

WPSOAP

WPSOAP plugin creates soap server in wordpress website and expose the wordpress User, Post, Taxonomy,…


Kapil yadav 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.13 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Simple Web Services

Simple WordPress Rest Web Services. Add JSON REST web services to your WordPress website with…


Barry Kooij 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.28 Đã cập nhật 6 năm trước

Ad Rakuten

With this plugin you can add Rakuten products in your website.


FALEME Jonathan 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.13 Đã cập nhật 2 năm trước

Remote Snippets

Import JSON and CSV data and display it using a Twig template. Consume API's and…


rgjo7n Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước