WP Nag Hide

Hide those pesky annoying plugin notifications and inline warnings at the top of all admin…


Milton Keynes Web Design 8.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 6 năm trước