WP Comments VIP

Add VIP Comments Rank into your blog's comments.


Arefly 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.38 Đã cập nhật 8 năm trước

WordPress WVIP

WordPress Wvip 是一款在wordpress的会员基础上增加VIP会员功能,结合下载插件(Download Info Page),实现VIP下载。


wbolt 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.27 Đã cập nhật 6 năm trước

WordPress VIP

Pay per download for VIP user in WordPress


WordPress Parsi 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.20 Đã cập nhật 2 tuần trước