MapSVG Lite

MapSVG WordPress map plugin: Vector maps, Google maps, Image maps. Turn any vector of jpeg/png…


Roman S. Stepanov 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

SVG Social Menu

Display your social media profile links with vector icons using a custom navigation menu.


Florian Brinkmann 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.9 Đã cập nhật 1 năm trước

Icons Enricher

social icons, payment icon, web icon, material, material design Requires at least: 4.6 Tested up…


copist 70+ lượt kích hoạt Đã cập nhật 2 năm trước