MapSVG Lite

MapSVG WordPress map plugin: Vector maps, Google maps, Image maps. Turn any vector of jpeg/png…


Roman S. Stepanov 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 3 ngày trước

SVG Social Menu

Display your social media profile links with vector icons using a custom navigation menu.


Florian Brinkmann 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 11 tháng trước

Icons Enricher

social icons, payment icon, web icon, material, material design Requires at least: 4.6 Tested up…


copist 100+ lượt kích hoạt Đã cập nhật 1 năm trước