Varnish WordPress

This plugin enables you to use the Varnish cache with WordPress, designed for high performance…


AdminGeekZ 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.16 Đã cập nhật 3 năm trước

Smart Varnish

Varnish cache bypass plugin.


Smartpixels Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.0 Đã cập nhật 5 năm trước