User Switching

Instant switching between user accounts in WordPress.


John Blackbourn & contributors 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Admin Bar User Switching

Extends the excellent User Switching plugin by John Blackbourn by adding a User Switching to…


wpexpertsio 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 1 năm trước

Subaccounts for WooCommerce

Subaccounts for WooCommerce allows the creation of sub-accounts for your WooCommerce customers and subscribers.


Mediaticus 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

UM User Switching

Addon that integrates User Switching to Ultimate Member


SuitePlugins 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước