User Switching

Instant switching between user accounts in WordPress.


John Blackbourn & contributors 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

Admin Bar User Switching

Extends the excellent User Switching plugin by John Blackbourn by adding a User Switching to…


wpexpertsio 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.8 Đã cập nhật 2 năm trước

UM User Switching

Addon that integrates User Switching to Ultimate Member


SuitePlugins 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 5 năm trước