Better Search Replace

Plugin đơn giản để cập nhật URL và văn bản trong database.


WP Engine 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

Easy-Update-Urls

Version 2023 – Easy Update Urls in WP database. Essential for WP Migrations. Update internal…


Bill Minozzi Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 1 tháng trước