Movie Widget

Movie widget displays movie posters, trailers and descriptions. It can also do TV shows as…


Jason L 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.11 Đã cập nhật 3 năm trước

Latest Apple Movie Trailers

Displays the latest movie trailers featured on Apple.com via the RSS Feed.


Sebs Studio (Sebastien) 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.28 Đã cập nhật 11 năm trước