Debug Bar Post Meta

Adds a post meta panel for displaying all of the post meta.


whyisjake 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.14 Đã cập nhật 2 năm trước

oik-bwtrace

Debug trace for WordPress, including ad hoc action hook and filter tracing.


bobbingwide 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 1 tháng trước