ToneDen Shortcode

Enables shortcode to embed ToneDen's widget in WordPress blogs.


ToneDen, Inc. 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 ngày trước

ToneDen Player Shortcode

Enables shortcode to embed ToneDen's new SoundCloud player in WordPress blogs.


ToneDen, Inc. 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 8 năm trước