Toggles Shortcode and Widget

Create Toggles. Nice and easy interface. Insert anywhere in your site – page/post editor, sidebars,…


OTWthemes 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.9 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Easy Toggles

Create Easy Toggles. Nice and easy to create toggles. Insert anywhere in your site -…


Husain Ahmed Qureshi 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.8 Đã cập nhật 1 năm trước