Table of Contents Plus

A powerful yet user friendly plugin that automatically creates a table of contents. Can also…


Michael Tran 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.18 Đã cập nhật 4 năm trước

Easy Table of Contents

Adds a user friendly and fully automatic way to create and display a table of…


Steven A. Zahm 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 5 tháng trước

LuckyWP Table of Contents

Tạo mục lục thân thiện SEO cho bài viết/trang. Chèn tự động hoặc thủ công…


LuckyWP 6.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

CM Table Of Contents

Create a table of contents and help users easily navigate your WordPress site. Define the…


CreativeMindsSolutions 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.0 Đã cập nhật 4 tháng trước

f(x) TOC

Simple Table Of Contents Plugin. Just add [toc] shortcode in content to display.


David Chandra Purnama 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Shortcode Table of Contents

Display an automated table of contents via shortcode.


James Kemp 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.10 Đã cập nhật 1 năm trước

Table of content

Insert a table of content in your posts.


SedLex 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.13 Đã cập nhật 3 năm trước

LH Table of Contents

create a wiki like TOC (table of contents) in your posts or pages using shortcode.


Peter Shaw 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.10 Đã cập nhật 2 năm trước