f(x) TOC

Simple Table Of Contents Plugin. Just add [toc] shortcode in content to display.


David Chandra Purnama 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.18 Đã cập nhật 4 năm trước

HM Content TOC

Creates TOC (table of contents) for specified HTML elements from post/page content; to allow jumping…


Dasha Luna at Human Made 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.24 Đã cập nhật 5 năm trước