configure-login-timeout

By default, WordPress makes your login session cookie expire in 48 hours (or on browser…


Nathan Vonnahme 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.35 Đã cập nhật 7 năm trước