3d-viewer

Easily display 3D models on the web. visualize your .glb, .gltf files.


bPlugins LLC 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 1 ngày trước

3D Model Viewer

Easily display your 3D-models. Upload to media gallery, add shortcode – ready!


Joerg Viola 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.30 Đã cập nhật 6 năm trước

Threepress

3d model gallery uploader and viewer powered by three.js


kerryoco 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 4 ngày trước