Disable Updates

Disables the WordPress update checking and notification system.


Johan van der Wijk 3,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 2 tháng trước