Upload Scanner

Scan all uploaded files with ClamAV or your favorite malware scanner


Kurt Payne 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 12 năm trước

Bang System Logging

Enable system logging for WordPress plugin and theme development.


Marcus Downing 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước