Injection Guard

This plugin will block all unauthorized and irrelevant requests through query strings by redirecting them…


Fahad Mahmood 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 2 tháng trước