National Characters

Allows you to enter national characters (special characters) in username during registration.


OptArt | Konrad Choma 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.32 Đã cập nhật 7 năm trước

Special Characters Remove

Simply Remove Special Characters from WordPress attachments, slugs and permalinks.


Sirius Pro Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 tháng trước