National Characters

Allows you to enter national characters (special characters) in username during registration.


OptArt | Konrad Choma 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.35 Đã cập nhật 8 năm trước

Special Characters Remove

Simply Remove Special Characters from WordPress attachments, slugs and permalinks.


Sirius Pro 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tháng trước