National Characters

Allows you to enter national characters (special characters) in username during registration.


OptArt | Konrad Choma 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.34 Đã cập nhật 7 năm trước

Special Characters Remove

Simply Remove Special Characters from WordPress attachments, slugs and permalinks.


Sirius Pro 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 1 tháng trước