wp-linked-data

Publishes blog post & author data as Linked Data.


Angelo Veltens 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 2 tháng trước