Easy Sidebar Menu Widget

Add WordPress Dropdown Menu Widget easily! Upgrade your sidebar menus to responsive dropdown widget now!


phpbits 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Shortcode Menu

Display your menu anywhere in simple and quick steps.


Amit Sukapure 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.37 Đã cập nhật 8 năm trước

Responsive Vertical Icon Menu

WordPress Responsive Vertical menu plugin is an nice and handy plugin for showing your menu…


wpdevart 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Sidebar Menu Widget

Easily add a sidebar menu to your widgetable sidebar. With this plugin you can create…


Weblounge inc. 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 8 năm trước

Advanced Sidebar Nav

The best way to display navigation menus on sidebar, no matter how many depth!


Nazmul Sabuz 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.5 Đã cập nhật 11 tháng trước

Menu Based Sidebar

A smart way to display child menu items of current menu item. Menu Based Sidebar…


WP-EXPERTS.IN Team Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 2 tháng trước