SideMenu

Injects a sliding side menu / sidebar into any theme!


Webd Ltd 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Altra Side Menu

You can upload your own images for menu icon, set your menu URL, choose weather…


Pulse Extensions Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 4 năm trước