Hyper PWA

Provide Manifest and Service Worker, convert WordPress into Progressive Web Apps (PWA).


Rickey Gu 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

LH Web Application

Makes your WordPress website into a fully configurable web app.


Peter Shaw 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.12 Đã cập nhật 3 năm trước

WP Offline Fallback

Hiển thị lời nhắn cho khách truy cập khi họ truy cập website nhưng bị…


nguyenvanduocit 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.26 Đã cập nhật 7 năm trước