WP SendGrid SMTP

WP SendGrid SMTP plugin let you can connect SendGrid SMTP to your WordPress website for…


InkThemes 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 4 năm trước

Kingmailer WordPress SMTP

Improve your WordPress SMTP: send emails to users' inbox using Kingmailer WordPress SMTP plugin.


Kingmailer 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 7 tháng trước