Scalable Vector Graphics (SVG)

SVG files are two-dimensional vector graphics, that can be both static and dynamic. This plugin…


Sterling Hamilton 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.17 Đã cập nhật 4 năm trước

Responsive

Resizes any non responsive web site, and makes it responsive with the simple trick of…


Dejan Batanjac 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5 beta Đã cập nhật 5 năm trước