Cbr Currency

Show exchange rate Central Bank Russian Federation RUR, RUB, EUR, USD. Виджет курса валют ЦБ…


f4ber 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 11 năm trước

RusCurrency

Show the exchange rate of The Central Bank of the Russian Federation.


vHv 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước