Rotating Links Widget

This plugin add widget which displays random links on your website.


Ján Bočínec 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 14 năm trước

Utech Spinning Earth

Put a slowly spinning earth on your site with shortcode. Incredible small file size, realistic…


Meini 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 13 năm trước

WP-webTicker

Display a rotating list of latest post in a particular category using shortcode.


Jonathan Mifsud 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 12 năm trước

WP-feedTicker

Display a rotating list of latest post in a particular category using shortcode.


Jonathan Mifsud 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 12 năm trước

Rotating Clock Widget

The Rotating Clock is a fun widget that spins relative to the local time! The…


Ferritech 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.38 Đã cập nhật 9 năm trước